جواد حسن زاده آهنگ "رنجی که کشیده ام" را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات