حسام فرزان د احمد ظاهر " آسمان" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان