حسام فرزان آهنگ "آسمان" احمد ظاهر را سرود

جشنواره نهم ستاره افغان، ۷ بهترین