حسام فرزان د عبید جوینده "عشق" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو