حسام فرزان آهنگ "عشق" عبیده جوینده را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس