خوشبو احمدي د هنګامې " آمدی خانی دلی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان