خوشبو احمدی آهنگ " آمدی خانی دلی" هنگامه را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین