داوود پژمان "بوی جوی مولیان" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان