داود پژمان آهنگ "بوی جوی مولیان" را اجرا می کند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین