داوود پژمان د ګوګوش "من آمدم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان