داوود پژمان سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهمه جشنواره - ۵ غوره کسان