داوود پژمان آهنگ "عاشقم" را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان - ۵ بهترین