داوود پژمان "عذاب و رنج" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان