داوود پژمان آهنگ "عذاب و رنج" را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین