داوود پژمان "چی تدبیر" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان