آهنگ چه تدبیری با اجرای داوود پژمان

فصل نهم ستاره افغان، قسمت ششم - مرحله ۱۶۰ بهترین