داوود پژمان "ګر جهنم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان