داوود پژمان آهنگ "گر جهنم" را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۲۵ بهترین