داوود پژمان "گاه گاه مستم" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي