داوود پژمان آهنگ "گاه گاه مستم" را اجرا می کند

جشنواره نهم ستاره افغان - ۹ بهترین