د ۹ غوره کسانو ډله اییزه سندره - اې زما وطنه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي