آهنگ گروهی ۹ بهترین – ای زما وطنه

جشنواره نهم ستاره افغان - ۹ بهترین