رفیع الله د قیس الفت "باران شوم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه