زهره سر فراز د آریانا سعید د روز و شب من سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی - د هرات د ښار لومړنې آزمایښتونه