زهره سرفراز آهنگی از آریانا سعید به نام "روز و شب من" را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات