زیب " پیمانه بده" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، وروستی پړاو