زیب آهنگ " پیمانه بده" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی