سهراب ایلیار "فرزند من" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان