سهراب ایلیار آهنگ "فرزند من" را اجرا کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۰ بهترین