شاپرک د احمد ظاهر "دیگر اشکم مریز" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان