شهلا زلاند "در جبینم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان