صدیق شباب "راشه چه "سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان