صدیق شباب آهنگ "رشه چه" را اجرا می کند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین