عبدالرزاق حقیل د غزل "نری نری باران" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه