عبدالرزاق حقیل آهنگی " نری نری باران" از غزل را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار