عبدالله حسینی رپ سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه