عبدالله حسینی آهنگ رپ می خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل