علی محمد زرګر د یا مولا سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د مزار د ښار لومړنې آزمیښتونه