علی محمد زرگر آهنگی یا مولا را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی شهر مزار