فواد غلامی د فرهاد دریا د زخم هجرانت سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی – د هرات د ښار لومړنې آزمایښتونه