فواد غلامی آهنگی از فرهاد دریا به نام زخم هجرانت را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات