محمد نادر همتا د داوود سرخوش "بی آشیانه ګشتم" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه