محمد نادر همتا آهنگی " بی آشیانه گشتم" از داوود سرخوش را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار