مرتضی احمدی د لطیف ننګرهاری "کابل جان" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه