مرتضی احمدی آهنگی " کابل جان" از لطیف ننگرهاری را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار