میرویس پوپل د شنیده ام سندره زمزه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی – د هرات د ښار لومړنې آزمایښتونه