میرویس پوپل آهنگ "شنیده ام" را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات