نایب نایاب د احمد ظاهر " شنیدم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان