نایب نایاب آهنگ "شنیدم" احمد ظاهر را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، ۷ بهترین