نایب نایاب د خالد خلوت "خلوت" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي